Izgradnja južne obilaznice Mostara: Poddionica Miljkovići (rotor Varda) – ulaz u tunel Novi, km 6+253 do km 8+468, vijadukt “Marijanovića Draga”

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
N
Dionica
Miljkovići – Rodoč - veza na M-17
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton