Zaštita Okoliša

Zaštita okoliša je značajan element upravljanja projektnim ciklusom izgradnje, rekonstrukcije i rehabilitacije magistralnih cesta. Zaštita okoliša provodi se kroz pripremu projekata, projektiranje, izgradnju, nadzor i održavanje cesta. 

U skladu sa regulativom donesenom na nivou Federacije BiH - Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o zaštiti voda, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o upravljanju otpadom, propisi doneseni na osnovu ovih zakona i regulativa donesenom na nivou kantona - za projekte se rade prethodne procjene utjecaja na okoliš, studije utjecaja na okoliš, okolinski planovi upravljanja okolišem, planovi upravljanja otpadom i monitoring okoliša, a JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo osigurava provedbu istih.

M-1.8: Tunel Ormanica

Cilj izrade okolinskih dokumenta je očuvanje, zaštita, obnova i poboljšanje kvaliteta i kapaciteta okoliša, zaštita prirodnih resursa i njihovo racionalno korištenje, sprečavanje opterećenja i zagađivanja okoliša, ublažavanje direktnih i indirektnih negativnih utjecaja projekata na ljude, floru i faunu, vodu, zrak, zemljište, klimu, krajolike, kulturno nasljeđe i materijalna dobra.

M-2: Obala Jadranskog mora

JP Ceste F BiH d.o.o. Sarajevo upravlja projektima na pricipu održivog razvoja, principu predostrožnosti i prevencije, zamjene štetne aktivnosti manje štetnom, principu integralnog pristupa problemu zaštite okoliša, principu saradnje sa svim zainteresovanim subjektima, učešću javnosti i slobodi pristupa informacijama koje se odnose na okoliš.

M 17: Kanjon Neretve

JP Ceste F BiH d.o.o. Sarajevo konstantno radi na usavršavanju i educiranju kadrova kako bi postigli izvrsnost u ispunjenju svih zahtjeva korisnika usluga.