Pristup Informacijama

Pravo na pristup infomacijama kojima raspolaže Javno preduzeće Ceste Federacije BiH, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, uređeno je Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine F BiH, broj 32/01) te Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine F BiH, broj 48/11).

U skladu sa članom 4. Zakona: „Svako fizičko i pravno lice ima pravo pristupa informacijama koje su pod kontrolom javnog organa, a svaki javni organ ima odgovarajuću obavezu da te informacije saopći. Pravo pristupa informacijama moze biti ograničeno samo na način i pod uvjetima utvrđenim ovim zakonom“.

Zahtjev za pristup informacijama mora:

  • biti u pismenom obliku na jednom od službenih jezika Federacije;
  • dati dovoljno podataka o prirodi i/ili sadržaju informacije, kako bi se omogućilo da javni organ uz razuman napor pronađe traženu informaciju;
  • sadržavati ime podnosioca zahtjeva, njegovu adresu te kontakt podatke;
  • biti upućen poštom, dostavljen lično na protokol JP Ceste Federacije BiH, Terezija 54, 71000 Sarajevo, BiH ili poslan na e-mail adresu info@jpcfbih.ba