Historijat

Javno preduzeće Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo pravni je sljedbenik Javnog preduzeća Direkcija cesta Federacije BiH d.o.o., odnosno Direkcije cesta F BiH d.o.o.. Na temelju Zakona o cestama Federacije BiH („Službene novine F BiH“, br. 6/02 i 18/02), u oktobru 2002. godine osnovana je Direkcija cesta F BiH d.o.o., kojoj je Vlada FBiH povjerila na korištenje i upravljanje magistralnu cestovnu infrastrukturu u F BiH. 

JP Direkcija cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo nastalo je na osnovu  Odluke o usklađivanju oblika organizacije, naziva firme i djelatnosti Direkcije cesta F BiH br. UP-01-06-2754/05 od 23.6.2005. godine, na koju je Vlada F BiH dala saglasnost svojom Odlukom V br. 340/05 od 7.7.2005.  a kojom je rad iste usklađen sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 8/05). Odlukom Vlade V br. 562/2010 od 1.7.2010. godine o usklađivanju naziva firme, djelatnosti, načina upravljanja i poslovanja i kapitala društva, a na osnovu Zakona o cestama FBiH („Službene novine F BiH“, br. 12/10 i 16/10), JP Direkcija cesta F BiH d.o.o. Sarajevo je uskladilo naziv firme, djelatnost, način upravljanja i poslovanja i kapital tako da puni naziv firme glasi Javno preduzeće Ceste Federacije BiH, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo i kao takva je 29.3.2011. godine upisana u sudski registar Općinskog suda u Sarajevu pod brojem 065-0-Reg-11-000713.