Obavještenje vlasnicima nekretnina na trasi izgradnje puta „Južne obilaznice Mostara

Na osnovu čl. 3. stav 1. Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o eksproprijaciji („Službene novine F BiH“ broj:34/16) i čl. 92. Zakona o upravnom postupku („Službene novine F BiH“ broj:2/98 i 48/99), JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, kao implementator projekta u svojstvu korisnika eksproprijacije daje slijedeće:

Obavještenje vlasnicima nekretnina na trasi izgradnje puta „Južne obilaznice Mostara

Obavještavaju se fizička i pravna lica koja su u javnim knjigama (katastarskim i zemljišnim) upisani  kao vlasnici i posjednici na parcelama koje se nalaze na trasi izgradnje puta „Južne obilaznice Mostara, faza II, dionica Miljkovići-Rodoč veza na M17 od raskrsnice Varda 231 do izlaza iz tunela „Novi“ P 305 A“ po starom premjeru označenim kao:

  • dio k.č. 359/1 K.O. Kruševo; dio k.č. 267/200 K.O. Rodoč; dio k.č 44/2, k.č., k.č 125/3, k.č. 44/400, k.č. 44/401, k.č. 44/408, k.č. 44/399, k.č. 44/412, k.č. 44/22, k.č. 402, k.č. 44/405, k.č. 44/406, k.č. 44/409, k.č. 44/407,k.č. 44/395k.č. 44/412, k.č. 44/411, k.č. 44/410 sve K.O. Miljkovići; k.č. 60/2 K.O. Mostar;

po novom premjeru označene kao:

  • k.č. 175/1, k.č. 176 K.O. Kruševo; k.č. 278 i k.č. 279 K.O. Rodoč; k.č. 1286/1, k.č. 1286/2, k.č. 1292/2, k.č. 1306, k.č. 1293, k.č. 1294/1, k.č. 1294/2, k.č. 1294/3, k.č. 1295/1, k.č. 1295/2, k.č. 1298/2, k.č. 1300/1, k.č. 1300/2, k.č. 1301/1, k.č. 13001/2, k.č. 1302, k.č. 1303, k.č. 1304, k.č. 1305, k.č. 1307, k.č. 1308, k.č. 1311/17, k.č. 1311/18, k.č. 1312/1, k.č. 1312/13, k.č. 1312/14, k.č. 1312/15, k.č. 1312/11, 1312/12 sve K.O. Miljkovići; k.č. 3525 K.O. Mostar; k.č. 3545/1, k.č. 3545/153, k.č. 3545/154 K.O Rodoč;

da će korisnik eksproprijacije u skladu sa odredbama čl. 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji, podnijeti Zahtjev za donošenje Rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekretnina prije pravomoćnosti rješenja o eksproprijaciji, odnosno prije isplate naknade.

U svrhu izgradnje navedenog projekta donesena je Odluka o proglašenju javnog interesa od strane Gradskog vijeća Grada Mostara. Ugovori o izgradnji puta su potpisani sa izvođačima radova i sadrže ograničen vremenski period za izgradnju i završetak radova. U slučaju prolongiranja rokova izgradnje nastupaju štetne posljedice u vidu plaćanja penala i kamata izvođačima i kreditorima, te bi nastupila direktna šteta za ovo poduzeće, a samim time i šteta za samu Federaciju BiH koja je ujedno i sufinancira projekt.

Dokazi (vještačenja po vještacima poljoprivredne građevinske i geodetske struke) o stanju i vrijednosti nekretnina su osigurani.

O važnosti izgradnje puta i o izvršenim radovima koji se kontinuirano obavljaju, javnost se svakodnevno  obavještava putem medija.

Obavještenje je u skladu sa zakonskom obavezom obavještavanja lica u predmetima gdje nije doneseno pravomoćno rješenje o eksproprijaciji, niti su se stekli zakonski uvjeti za isplatu naknade, a koja će biti isplaćena nakon što se donese pravomoćno rješenje o eksproprijaciji.

Pozivate se da u roku od 8 dana od dana objavljivanja dostavite potpisanu saglasnost za ulazak u posjed.

Izjavu možete poslati na adresu JP Ceste F BiH d.o.o. Terezija 54 Sarajevo ili lično u prostorijama ovog preduzeća.

Izjavu možete dati i u prostorijama Grada Mostara, Odjel za urbanizam i građenje.

U suprotnom smatraće se da se protivite ulasku u posjed investitora i izvođača radova.