Izgradnja (izmještanje) ceste M5, dionica I Izačić – Kamenica, glavni projekat trase

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Unsko-sanski kanton
  • Dostava 5 primjeraka kompletne projektne dokumentacije u printanoj i elektronskoj formi sa predmjerima radova usklađenim sa Smjernicama za projektovanje, građenje i nadzor na putevima
  • Prevođenje tehničkog izvještaja i predmjera radova na engleski jezik
  • Izrada zbirnog predmjera (prema Smjernicama) u dvojezičnoj formi (BiH/Engleski)