Reklamni Znakovi

Po osnovu člana 13. Zakona o cestama Federacije BiH („Sl. novine F BiH“, broj 12/10), JP Ceste Federacije BiH je nadležno za upravljanje, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu magistralnih cesta, gdje su članom 80. su regulirane javne ovlasti upravitelja, odnosno donošenje rješenja / odobrenja za postavljanje reklamnih znakova (panoa i natpisa).

Članom 6. Pravilnika o postavljanju reklamnih znakova na cestama („Sl. novine F BiH“, br. 75/10), pravo na postavljanje reklamnih znakova u cestovnom i zaštitnom pojasu javnih cesta imaju sva pravna i fizička lica ravnopravno. Također, prema članu 7. navedenog Pravilnika, za izdavanje odobrenja / saglasnosti potrebno je, uz prethodno podnošenje zahtjeva od strane korisnika/vlasnika, izaći na teren i odrediti mikrolokaciju postavljanja.

Nakon toga JP Ceste F BiH d.o.o. Sarajevo daje načelnu saglasnost (akt u formi dopune dokumentacije) sa kojom korisnik treba pribaviti sljedeću dokumentaciju:

  • dokaz o riješenim imovinsko-pravnim odnosima,
  • urbanističku saglasnost odnosno lokacijsku informaciju nadležne općinske / gradske službe za prostorno planiranje i građenje (za reklamne panoe i natpise površine preko 2,00 m2),
  • kopiju katastra podzemnih instalacija (ako postoji); i
  • platiti ugovorene naknade.

Ukoliko je površina reklamnog znaka manja od 2,00 m2 nije potrebna urbanistička saglasnost odnosno lokacijska informacija nadležne općinske / gradske službe za prostorno planiranje i građenje. Za površinu reklamnog znaka veću od 12,00 m2  potrebno je odobrenje za građenje nadležnog organa za poslove prostornog planiranja.

Nakon pribavljanja potrebne dokumentacije, JP Ceste F BiH d.o.o. Sarajevo donosi Rješenje za postavljanje reklamnog znaka nakon čega korisnik može izvršiti postavljanje istog.

Članom 19. važećeg Zakona o osnovama sigurnosti prometa u Bosni i Hercegovini („Sl. glasnik BiH“, br.6/06) propisana je zabrana postavljanja objekata i predmeta (reklamnih znakova) kojima se umanjuje preglednost cesta i preglednost u raskrsnici ili obavlja bilo kakva radnja koja bi mogla da ugrozi ili ometa promet na javnoj cesti ili oštećuje cesta i objekti na njoj kao i minimalna udaljenost za postavljanje navedenih objekata (izvan naselja udaljenost je 10,0 m od krajnje tačke poprečnog profila magistralne ceste).

Prema usvojenim „Smjernicama za projektovanje, građenje, održavanje i cesta“ iz 2005. godine, table za oglašavanje i obavještavanje se ne smiju postavljati u preglednom trouglu na priključcima ili raskrsnicama i na minimalnoj udaljenosti od 150,00 m od raskrsnice.

Članom 5. Pravilnika o postavljanju reklamnih znakova na cestama („Sl. novine F BiH“, br. 75/10) definirano je da se reklamni znakovi se ne smiju postavljati: na raskrsnicama, unutrašnjim stranama oštrih krivina, cestovnim objektima (portal tunela i unutar istog, mostovi, nadvožnjaci i sl.), na mjestima ukrštanja javnih cesta sa željezničkom prugom, sa drugim saobraćajnim znakovima zajedno, niti se smiju postavljati na udaljenosti manjoj od 30 metara od saobraćajnih znakova. Reklamni znakovi koji su osvijetljeni ne smiju svjetlost usmjeravati u pravcu uzdužne osi javne ceste prema vozačima, niti emitirati istu, u isprekidanim intervalima.

Navedenim zakonskim okvirima ne podliježe postavljanje reklamnih znakova izvan zaštitnog pojasa uz magistralne ceste, koji je na udaljenosti 20,00 m od cestovnog pojasa sa obje strane ceste.