Sektor ekonomsko-finansijskih poslova

Sektor ekonomsko-finansijskih poslova obavlja sljedeće poslove:

 • učešće u izradi prijedloga godišnjih planova i programa, revidiranih planova i izvještaja o poslovanju, u dijelu koji se odnosi na ekonomski dio,
 • izrada analiza i finansijskih izvještaja o izvršenju godišnjeg plana,
 • poslovi finansijske operative,
 • poslovi obračuna plaća,
 • praćenje realizacije finansijskih obaveza po ugovorima za nabavku roba i usluga, financiranih iz redovitih i kreditnih sredstava,
 • knjigovodstveno praćenje poslovnih događaja i izrada periodičnog i godišnjeg obračuna,
 • praćenje novčanih tokova i izrada plana likvidnosti,
 • evidencija i praćenje naplata svih vrsta prihoda,
 • interne kontrole finansijske dokumentacije i poslovanja,
 • poslovi praćenja procedure naplate rješenja po svim osnovama,
 • ekonomsko-finansijski poslovi vezano za pripremu odluka u postupku nabavki i zaključivanju ugovora,
 • učešće u postupku svih nabavki iz djelokruga sektora u skladu sa Pravilnikom o javnim nabavkama,
 • obrada prijedloga, mišljenja, zaključaka i odluka organa JP Ceste F BiH iz djelokruga rada sektora,
 • učešće u izradi normativnih akata iz djelokruga sektora,
 • dostava nadležnim organima izvještaja, informacija i drugih podatka iz djelokruga rada sektora,
 • saradnja sa nadležnim državnim, federalnim, kantonalnim institucijama i njihovim tijelima i drugim resorima u poslovima iz djelokruga rada sektora,
 • organizacija drugih poslova iz djelokruga rada sektora i
 • saradnja s drugim organizacionim jedinicama unutar JP Ceste F BiH.

Unutar sektora djeluju slijedeća odjeljenja:

 • Odjeljenje za finansije i računovodstvo,
 • Odjeljenje za plansko-analitičke poslove