Odjel za internu reviziju

Odjel za internu reviziju obavlja sljedeće poslove:

 • podnošenje godišnjih studija rizika i plana revizije Odboru za reviziju sa prikazom rizičnih područja i revizija koje će biti izvršene,
 • podnošenje izvještaja o obavljenim revizijama i preporuke Odboru za reviziju,
 • pružanje pomoći vanjskim revizorima kroz koordiniranu reviziju,
 • pružanje mišljenja o usaglašenosti politikama i procedura organizacije sa važećim propisima,
 • obavljanje ostalih obaveza u skladu sa Međunarodnim standardima interne revizije
 • kontrola investiciono – tehnničke dokumentacije, predkvalifikacione i tenderske dokumentacije za izvođenje radova,
 • kontrola nabavke i ponuda i analiza cijena i kalkulacija,
 • kontrola godišnjih planova nabavki,
 • praćenje realizacije projekata do konačne predaje na upotrebu,
 • analiza i praćenje jedinstvenih procesa upravljanja rizikom u skladu sa standardima JP Ceste F BiH,
 • identifikacija i procjena relevantnih rizika i priprema strategije i politike upravljanja rizikom i
 • organizacija drugih poslova iz djelokruga rada Odjela.