Radionica na temu: Otpornost na klimatske promjene cestovne infrastrukture u FBiH

U prostorijama JP Ceste Federacije BiH d.o.o. danas je upriličena završna radionica i prezentacija rezultata na temu: Otpornost na klimatske promjene cestovne infrastrukture u FBiH (Climate Resilience in the Bosnian Road Network).

Radionica na temu: Otpornost na klimatske promjene cestovne infrastrukture u FBiH thumb thumb

Projekat je finansirala Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) iz sredstava granta, a u okviru kreditnog sporazuma sklopljenog između EBRD-a i BiH za finansiranje Projekta modernizacije cesta u Federaciji BiH. S tim u vezi, EBRD je angažovao Švedsku agenciju za puteve „Sweroad“ da pruži podršku JP Ceste FBiH, te uvede najbolju međunarodnu praksu za identifikaciju i upravljanje klimatskim rizicima za cestovnu infrastrukturu.

U sklopu radionice prezentiran je Akcioni plan za otpornost cesta na klimatske promjene u Federaciji BiH. Akcioni plan, pripremljen u kontekstu tehničke podrške koju pruža EBRD, opisuje specifične akcije koje JP Ceste namjerava poduzeti kako bi mreža magistralnih cesta bila otporna na klimatske promjene. Akcioni plan podržava implementaciju ciljeva iz Okvirne transportne strategije BiH i usklađen je sa Strategijom prilagođavanja na klimatske promjene i niskoemisioni razvoj za Bosnu i Hercegovinu. Glavne akcije su identifikovane u bliskoj saradnji sa JP Ceste Federacije BiH. Na radionici su prezentirane i metodologije procjene rizika i kartiranja ranjivosti na izabranim pilot dionicama magistralnih cesta u FBiH.

Radionici su prisustvovali predstavnici Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), Svjetske banke, Ministarstva prometa i komunikacija FBiH, JP Ceste FBiH, Federalne uprave civilne zaštite te Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.