Projekat izgradnje gradskog autoputa - brze ceste u Sarajevu

Kao što je poznato, koridor Brze ceste je predviđen Prostornim Planom Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine, a navedeni Plan je usaglašen sa planom višeg reda, odnosno Planom Federacije BiH za period od 2008. do 2028. godine koji je u formi Prijedloga usvojen od strane Predstavničkog doma FBiH (Prostorni plan FBiH 2008.-2028. još nije usvojen u potpunosti, jer Dom naroda FBiH nije obavio neophodni postupak usvajanja).

Projekat izgradnje gradskog autoputa - brze ceste u Sarajevu

Kao što je poznato, koridor brze ceste je predviđen Prostornim Planom Kantona Sarajevo za period od  2003. do 2023. godine, a navedeni Plan je usaglašen sa planom višeg reda, odnosno Planom Federacije BiH za period od 2008. do 2028. godine koji je u formi Prijedloga usvojen od strane Predstavničkog doma FBiH(Prostorni plan FBiH 2008.-2028. još nije usvojen u potpunosti, jer Dom naroda FBiH nije obavio neophodni postupak usvajanja)

Ističemo da je prema važećem Prostornom planu Kantona Sarajevo za period 2003. do 2023.godine, između ostalog, planirana i realizacija gradske brze ceste koja ima za cilj rasterećenje gradskog saobraćaja, naročito u vršnim satima (jutarnjim i popodnevnim satima) kada  dolazi do potpunog zagušenja saobraćaja zbog povećanog broja vozila.

Osim pomenutog Plana,  prostorno-planska dokumentacija nižeg nivoa nije ustanovljena, odnosno uvidom u usvojene regulacione planove uočava se da na području koje je predmet ovog Projektnog zadatka nije pronađena usvojena provedbena prostorno-planska dokumentacija, čime se zadatak za Projektanta proširuje na dodatne konsultacije i prezentacije zainteresiranim stranama i implementiranje potrebnih usaglašavanja.

Važno je napomenuti da sve  opštine koje su u sastavu Grada Sarajeva imaju zakonsku obavezu da poštuju i štite koridor brze ceste predviđen Prostornim planom Kantona Sarajevo za period 2003. do 2023.godine, međutim uočeno je da je u pojedinim opštinama, zbog neplanske izgradnje, došlo do narušavanja koridora.

Također, ističemo da je  Odlukom  V broj: 300/2020. godine od 28.02.2020.godine, Vlada FBiH usvojila Program utroška sredstava „Kapitalni transferi javnim preduzećima –Transfer za izradnju autocesta i brzih cesta” utvrđenih Budžetom FBiH za 2020. godinu, te su ovom  Odlukom  utvrđeni projekti za čiju implementaciju je zaduženo JP Ceste FBiH.

Jedan od utvrđenih projekata je - Izgradnja gradskog autoputa u Sarajevu, dionica Stup-Buća potok – sa ukupnim budžetom od  6,00 mil.KM, te je navedenom odlukom Vlade FBiH praktično aktualiziran projekat.

S obzirom da su osigurana financijska sredstva od strane Vlade FBiH, JP Ceste FBiH su, na temelju raspoloživih informacija, pripremile projektni zadatak te je pokrenut otvoreni postupak javne nabavke usluga projektiranja  - (Obavještenje o javnoj nabavci objavljeno 29.07.2020. godine) :

  • Izrada idejnog projekta , dionica Stup/Boljakov potok- Buća potok-Pofalići
  • Izrada glavnog projekta, dionica Stup/Boljakov potok- Buća potok

Nakon provedene procedure i izbora najpovoljnijeg ponuđača, dana 29.10.2020. godine zaključen je ugovor za projektiranje sa rokom izrade od 18 mjeseci.

Projektant:       GP: Divel , IPSA Institut , PPG i Saraj Inženjering

Vrijednost ugovora za projektiranje:    1.604.105,10 KM sa PDV-om

Dana, 13.10.2020. godine objavom obavještenja pokrenut je postupak javne nabavke usluga revizije, te je nakon provedene procedure, dana 28.01.2021. godine zaključen   Ugovor za reviziju glavnog projekta, dionica Stup/Boljakov potok- Buća potok.

Revident:         TZI Inžinjering d.o.o. Sarajevo

Vrijednost ugovora za reviziju: 80.964,00 KM sa PDV-om

Odlukom  V broj: 418/2021. godine od 25.02.2021.godine, Vlada FBiH je usvojila Program utroška sredstava „Kapitalni transferi javnim preduzećima –Transfer za izradnju autocesta i brzih cesta” utvrđenih Budžetom FBiH za 2021. godinu, kojom je obuhvaćen cijeli projekat:

„Izgradnja gradskog autoputa u Sarajevu, dionica Stup – Buća potok – Pofalići – Velešići- Bentbaša“, 

Radi eventualnog zauzimanja dijela koridora željezničke pruge, koja je u vlasništvu JP Željeznice FBiH, odnosno Vlade FBiH, na dionici Stup-Buća potok-Pofalići-Velešići za nastavak daljih aktivnosti na projektiranju neophodna je izrada studije optimizacije željezničke infrastrukture u KS, te je 26.04.2021. godine pokrenut otvoreni postupak javne  nabavke navedenih usluga - na objavljenu tendersku dokumentaciju uložena je žalba, te je postupak obustavljen do Rješenja po žalbi.

Na temelju urađene i usvojene Studije optimizacije željezničke infrastrukture u KS pristupit će se kompletiranju projektne dokumentacije:

  • Izrada idejnog projekat Pofalići - Velešići - Bentbaša
  • Glavni projekat Buća potok – Pofalići - Velešići-Bentbaša

Podsjećamo da je Projektant, radeći na implementaciji ugovora,  prikupio  odgovarajuću prostorno-plansku dokumentaciju, te prezentirao tri (3) analizirane varijante brze ceste  Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo. Zatim, dana 18.02.2021. godine analizirane varijante  su, uz dopis, dostavljene opštinama: Novi Grad, Centar i Novo Sarajevo na upoznavanje sa varijantama kako bi se aktivno mogli uključiti u projekat.

Nakon odabira tehnički  najpovoljnije varijante (što će, kao i do sada, biti urađeno u skladu sa pravilima struke i zakonskih procedura)  i izrade Studije optimizacije željezničkog saobraćaja održati će se javne rasprave čime će sa projektom biti upoznate sve zainteresirane institucije kao i pojedinci.

Nakon usvajanja idejnog projekta pristupiti će se pribavljanju urbanističke saglasnosti, a nakon usvajanja glavnog projekta i dobijanju urbanističke saglasnosti pristupiti će se provođenju postupka eksproprijacije nekretnina.

Važno je navesti da se radi o veoma kompleksnom strateškom projektu koji zahtijeva velika financijska ulaganja i koji se jedino može realizirati uz podršku Vlade FBiH i angažman svih relevantnih institucija FBiH , KS i gradskih opština na kojima će se graditi. Kao što smo već ranije spomenuli,  izgradnjom ceste ovog ranga složenosti riješit će se problem velikih prometnih gužvi bržim tranzitnim saobraćajem, saobraćajnim rasterećenjem gradskih ulica i većom bezbjednosti učesnika u saobraćaju