Prezentacija Idejnog projekta po ugovoru „Projektiranje i studije za poboljšanje puta na SEETO ruti 2a, dionica Banja Luka - Ugar (MELR) – Lašva.“

U sjedištu JP Ceste FBiH održana je prezentacija Idejnog projekta po ugovoru „Projektiranje i studije za poboljšanje puta na SEETO ruti 2a, dionica Banja Luka - Ugar (MELR) – Lašva.“ Projekt je financiran od strane Europske Unije, kroz IPA program. Krajnji korisnici ovog projekta su: JP Putevi RS i JP Ceste FBiH. 

Prezentacija Idejnog projekta po ugovoru „Projektiranje i studije za poboljšanje puta na SEETO ruti 2a, dionica Banja Luka - Ugar (MELR) – Lašva.“

Projekt su prezentirali predstavnici konzultanta kojeg čine Konzorcij IRD engineering, Eptisa Servicios, Integra d.o.o. Mostar, IRD inženjering d.o.o. Banja Luka.

Prezentaciji idejnog projekta prisustvovali su predstavnici Ministarstva transporta i komunikacija BiH, Federalnog ministarstva prometa i veza, JP Ceste FBiH, te program menadžer ispred Delegacije EU.

Ukupna duljina magistralne ceste koja je predmet ovog projekta iznosi oko 160 km, od čega je 110 km u Federaciji BiH.

Jedan od najznačajnih zahvata u sklopu projekta je nova trasa ceste na dionici Donjii Vakuf-Turbe koja uključuje i tunel „Komar“, kojim se značajno skraćuje vrijeme putovanja između Donjeg Vakufa i Travnika, smanjuju troškovi zimskog održavanja i povećava sigurnost na ovoj magistralnoj dionici.

Nakon završetka idejnog projekta, slijedi izrada studije izvodljivosti i glavnog projekta, koji će u konačnici biti predan krajnjim korisnicima (JP Putevi RS i JP Ceste FBiH).