Predstavljanje Studije crnih tačaka na magistralnim cestama u FBiH

Sarajevo, 9.3.2017. - Danas je u prostorijama JP Ceste FBiH d.o.o. upriličeno predstavljanje Studije crnih tačaka na magistralnim cestama u Federaciji BiH za period 2013. – 2015. godine.

Predstavljanje Studije crnih tačaka na magistralnim cestama u FBiH

JP Ceste Federacije BiH d.o.o. je, u Planu i programu za 2016. godinu, osiguralo finansijska sredstva za troškove izrade prioriteta rekonstrukcije i sanacije opasnih mjesta na magistralnim cestama u Federaciji BiH. Prilikom izrade ove studije, izvršeno je prikupljanje svih podataka o saobraćajnim nezgodama u FBiH u periodu 2013. - 2015. godine te podaci o PGDS-u za promatrani period, na osnovu kojih je formirana cjelovita baza podataka o saobraćajnim nezgodama.

Na nalog Naručitelja, JP Ceste Federacije BiH d.o.o., studiju je izradio Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu. U svrhu adekvatne i prihvatljive analize sigurnosti na magistralnim cestama FBiH, koja podrazumijeva identifikaciju opasnih mjesta, odnosno crnih tačka, prikupljeni su podaci za svih deset kantona FBiH, odnosno 68 policijskih stanica. U navedenom postupku korišteni su zapisnici (upisnici) o saobraćajnim nezgodama na kojima je sprovedena analiza i izvršena identifikacija i lociranje opasnih mjesta, odnosno crnih tačaka na cijeloj mreži magistralnih cesta kako po pojedinim kantonima tako i za cijelo područje Federacije BiH.

Studija je pokazala da je, u promatranom periodu, prikupljeni broj saobraćajnih nezgoda na magistralnim cestama u FBiH iznosio 15.405. Od prikupljenih 15.405 saobraćajnih nezgoda u tri godine, njih 4.259 su bile sa nastradalim osobama, a 232 sa poginulim osobama. Na magistralnoj cestovnoj mrežu u Federaciji Bosne i Hercegovine identificirano je 109 lokaliteta koji su, po određenim kriterijima, definirani kao „crna tačka“. Na osnovu dobivenih parametara, Naručitelj može predložiti sanaciju, rekonstrukciju i izgradnju dionice ceste u blizini identifikovanog mikrolokaliteta „crne tačke“ i odrediti prioritete za poduzimanje tehničkih mjera.

Predstavljanju studije su prisustvovali predstavnici kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova, predstavnici Fakulteta za saobraćaj i komunikacije, dekan, dr. Samir Čaušević i prof.dr. Osman Lindov sa studentima, te članovi Uprave JP Ceste FBiH d.o.o., direktor, Ljubo Pravdić i izvršni direktor, Dedo Pjanić, kao i mnogobrojni uposlenici preduzeća.

Programom modernizacije cesta u FBiH koji implementira JP Ceste FBIH d.o.o. predviđena je sanacija i rekonstrukcija crnih tačaka iz ove studije.