Poziv za dostavu komentara na Plan upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekat Ulaz u Stolac (Vidovo Polje)-veza na M6

JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo poziva sve zainteresirane subjekte, nevladine organizacije i stanovnike općine Stolac i naselja koja gravitiraju na području namjeravane izgradnje projekta Ulaz u Stolac (Vidovo Polje)-veza na M6, da dostave komentare na Plan upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekat Ulaz u Stolac (Vidovo Polje)-veza na M6. 

Poziv za dostavu komentara na Plan upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekat Ulaz u Stolac (Vidovo Polje)-veza na M6

Komentari se mogu dostaviti do 28.5.2021. godine na e-mail adresu: pimt@jpcfbih.ba ili putem telefona, na broj: 033 563 519, s ciljem uključivanja relevantnih pitanja u finalnu verziju dokumenata.

Dokument je izrađen za potrebu Programa modernizacije magistralnih cesta u FBiH prema Operativnim politikama Svjetske Banke.

Nacrt dokumenta može se pronaći na službenoj stranici JP Ceste FBiH na sljedećem linku i na web stranici Općine Stolac: www.stolac.gov.ba.