Poziv za dostavu komentara na dokumentaciju za Projekat izgradnje trake za spora vozila na magistralnoj cesti M18, dionica Banj Brdo-Simin Han

JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo poziva sve zainteresirane subjekte, nevladine organizacije i stanovnike grada Tuzla i naselja koja gravitiraju području namjeravane izgradnje trake za spora vozila na dionici Banj Brdo-Simin Han, da dostave komentare na nacrt Plana upravljanja okolišem i društvenim aspektima i na nacrt Skraćenog akcionog plana preseljenja za projekat izgradnje trake za spora vozila na magistralnoj cesti M18, dionica Banj Brdo-Simin Han.

 Poziv za dostavu komentara na dokumentaciju za Projekat izgradnje trake za spora vozila na magistralnoj cesti M18, dionica Banj Brdo-Simin Han

Dokumenti su izrađeni za potrebu Programa modernizacije magistralnih cesta u FBiH prema Operativnim politikama Svjetske banke. Nacrti dokumenata se mogu pronaći na službenoj stranici JP Ceste FBiH:

i na web stranici Gradske uprave Grada Tuzla: grad.tuzla.ba


Komentari se mogu dostaviti do 4.11.2021. godine na e-mail adresu: pimt@jpcfbih.ba ili putem telefona, na broj: 033 563 519, s ciljem uključivanja relevantnih pitanja u finalnu verziju dokumenata.