Poziv na učešće u Javnoj raspravi

JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo poziva sve zainteresirane subjekte, nevladine organizacije i stanovnike općine Jajce i naselja koja gravitiraju području namjeravane rekonstrukcije magistralne ceste M-5 na dionici Jajce Jug - Donji Vakuf 1, da uzmu učešće u javnoj raspravi

Poziv na učešće u Javnoj raspravi

Javna rasprava će se održati u prostorijama Općine Jajce 30.7.2019. godine u 11:00 sati, s ciljem davanja prijedloga i sugestija javnosti i uključivanja relevantnih pitanja u finalnu verziju dokumenta. Dokument je izrađen za potrebu Programa modernizacije magistralnih cesta u FBiH prema politikama kreditora. Nacrt dokumenta može se pronaći na službenoj stranici JP Ceste FBiH na sljedećem linku: http://jpcfbih.ba/bs/aktivnosti/modernizacija-magistralnih-cesta/38 i na web stranici Općine Jajce.

Svi zainteresirani subjekti koji nisu u mogućnosti da prisustvuju javnoj raspravi mogu svoje sugestije i komentare dostaviti do 30.7.2019. godine putem e-mail adrese: pimt@jpcfbih.ba.

Dnevni red:

  1. Prezentacija nacrta Plana upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekat rekonstrukcije ceste sa korekcijom osovine na dionici Jajce Jug-Donji Vakuf 1 (M5)
  2. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja