Potpisani ugovori za obavljanje poslova službe "Pomoć-Informacije" na javnim cestama u FBiH

U prostorijama JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo danas su potpisani ugovori za obavljanje poslova službe "Pomoć-Informacije" na javnim cestama Federacije BiH.

Potpisani ugovori za obavljanje poslova službe "Pomoć-Informacije" na javnim cestama u FBiH thumb

Ugovori su sklopljeni za period 01.01.2018. – 31.12. 2018. godine sa:

  • Auto moto savez u Bosni i Hercegovini (AMS u BiH) Mostar za obavljanje poslova «Pomoć-informacije» na području: Posavskog kantona, Srednjo-bosanskog kantona, Hercegovačko-neretvanskog kantona, Zapadnohercegovačkog kantona i Kantona 10. Ugovorena je vrijednost usluga u iznosu od 999.260,00 KM (devetstotinadevedeset-devethiljadadvijestotinešesdeset KM) sa uračunatim PDV-om.
  • Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK ) Sarajevo za obavljanje poslova «Pomoć-informacije» na području: Unsko-sanskog kantona, Tuzlanskog kantona, Zeničko-dobojskog kantona, Bosansko-podrinjskog kantona, Srednjo-bosanskog kantona, Hercegovačko-neretvanskog kantona i Kantona Sarajevo. Ugovorena je vrijednost usluga u iznosu od 3.151.816,00 KM (trimilionastotinupedesetjednu-hiljaduosamstotinašesnaest) sa uračunatim PDV-om.

Ugovori su potpisani po osnovu člana 100. stav 2 Zakona o cestama Federacije BiH, Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine («Sl. glasnik BiH» br. 39/14), a u skladu sa uvjetima definiranim Dokumentima ponude uz objavljeni Javni oglas za izbor najpovoljnije ponude za obavljanje poslova službe «Pomoć-informacije» na cestama Federacije BiH.

U ime ugovornih strana predmetne ugovore su potpisali:

  • Ljubo Pravdić, direktor JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo,
  • Zoran Pinjuh, glavni tajnik AMS u BiH,
  • Elmedin Bajramović, generalni sekretar BIHAMK-a