Obavještenje vlasnicima za ulazak u posjed na nekretninama

Obavještavaju se fizička i pravna lica koja su u javnim knjigama (katastarskim i zemljišnim) upisani  kao vlasnici i posjednici na parcelama koje se nalaze na obuhvatu projekta Rekonstrukcija magistralne ceste M5, dionica Jajce Jug-Donji Vakuf, tunel Skela i mosta preko potoka Rika

Obavještenje vlasnicima za ulazak u posjed na nekretninama

Na osnovu čl. 3. stav 1. Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o eksproprijaciji („Službene novine F BiH“ broj:34/16) i čl. 92. Zakona o upravnom postupku („Službene novine F BiH“ broj:2/98 i 48/99), JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, kao implementator projekta Modernizacije cesta u FBiH u svojstvu korisnika eksproprijacije daje slijedeće:


O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se fizička i pravna lica koja su u javnim knjigama (katastarskim i zemljišnim) upisani kao vlasnici i posjednici na parcelama koje se nalaze na obuhvatu projekta Rekonstrukcija magistralne ceste M5, dionica Jajce Jug-Donji Vakuf, tunel Skela i mosta preko potoka Rika označenim kao:

  • k.č. broj 1573 površine 131 m2
  • k.č. broj 1578 površine 654 m2
  • k.č. broj 1579 površine 241 m2
  • k.č. broj 1580 površine 211 m2
  • k.č. broj 1581 površine 284 m2
  • k.č. broj 1576 površine 503 m2
  • k.č. broj 1575 površine 251 m2
  • k.č. broj 1584 površine 276 m2
  • k.č. broj 1586 površine 222 m2
  • k.č. broj 1574 površine 116 m2 sve upisane u K.O. Jajce I.

Da je realizacija navedenog projekta od javnog interesa i općeg značaja. Navedeni projekat je obuhvaćen programom Modernizacije cesta u FBiH te su sredstva za navedeni projekat obezbjeđena iz kredita Svjetske Banke. Postojeći tunel Skela je izgrađen 1953 godine i isti je ukupne dužine 106 m, nedovoljnog saobraćajnog i slobodnog profila, nedovoljne širine pješačkih staza, osvijetljen (loše stanje rasvjete), ne posjeduje visok nivo bezbjednosti za učesnike u saobraćaju, sa neodgovarajućim radijusima i nedovoljnim širinama u području portala. Pomenuti tunel predstavlja „crnu tačku“ u skladu s rezultatima „Studija crnih tačaka iz 2010. godine“, te je bilo potrebno, u okviru rješavanja crne tačke, osim rekonstrukcije tunela, izvršiti rekonstrukciju magistralne ceste na ovom potezu. Obezbjeđena sredstva imaju ograničen vremenski period za realizaciju, pa na ovom navedenom projektu ista se moraju realizirati u skorijem vremenskom okviru ovim putem vas obavještavamo o potrebi hitnog stupanja u posjed navedenih nekretnina, radi izvođenja neophodnih radova. Ugovor o rekonstrukciji je potpisan sa odabranim izvođačima radova i sadrže ograničen vremenski period za izgradnju i završetak radova. predmetnim projektom su obuhvaćene i druge lokacije za rekonstrukciju na navedenom lokalitetu na kojima je okončano izvođenje radova. U slučaju prolongiranja rokova izgradnje nastupaju štetne posljedice u vidu plaćanja penala i kamata izvođačima i kreditorima. Dokazi (vještačenja po vještacima poljoprivredne, građevinske i geodetske struke) o stanju i vrijednosti nekretnina su obezbjeđeni.

Obavještenje je u skladu sa zakonskom obavezom obavještavanja lica u predmetima gdje se nisu stekli zakonski uvjeti za isplatu naknade za potpuno eksproprisane nekretnine.

Pozivate se da u roku od 8 dana od dana objavljivanja dostavite potpisanu saglasnost za ulazak u posjed.
Izjavu možete poslati na adresu JP Ceste F BiH d.o.o. Terezija 54 Sarajevo ili lično u prostorijama ovog preduzeća. Izjavu možete dati i u prostorijama Općine Jajce, Služba graditeljstva/urbanizma, prostornog uređenja, geodetskih, katastarskih i imovinsko-pravnih poslova

U suprotnom smatraće se da se protivite ulasku u posjed navedenih nekretnina od strane investitora i izvođača radova.