Obavještenje vlasnicima za ulazak u posjed na nekretninama

Obavještavaju se fizička i pravna lica koja su u javnim knjigama (katastarskim i zemljišnim) upisani  kao vlasnici i posjednici na parcelama koje se nalaze na obuhvatu projekta Rekonstrukcija raskrsnice M18, lokaltet Husino, dionica (006) Šićki Brod 3-Živinice 1, km 2+500.

Obavještenje vlasnicima za ulazak u posjed na nekretninama

Na osnovu čl. 3. stav 1. Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o eksproprijaciji („Službene novine F BiH“ broj:34/16) i čl. 92. Zakona o upravnom postupku („Službene novine F BiH“ broj:2/98 i 48/99), JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, kao implementator projekta Modernizacije cesta u FBiH u svojstvu korisnika eksproprijacije daje slijedeće:


O B A V J E Š T E NJ E


Obavještavaju se fizička i pravna lica koja su u javnim knjigama (katastarskim i zemljišnim) upisani kao vlasnici i posjednici na parcelama koje se nalaze na obuhvatu projekta Rekonstrukcija raskrsnice M18, lokaltet Husino, dionica (006) Šićki Brod 3-Živinice 1, km 2+500 označenim kao:

  • k.č. broj 2994/6 voćnjak 2 klase površine 47 m2
  • k.č. broj 2995/2 dvorište površine 93 m2
  • k.č. broj 2994/5 voćnjak 2 klase površine 9 m2
  • k.č. broj 2994/7 oranica/njiva 4 klase površine 121 m2
  • k.č. broj 2992/2 “Bunar” pašnjak 2 klase površine 266 m2 sve upisane u K.O. Husino.

Da je realizacija navedenog projekta od javnog interesa i općeg značaja. Navedeni projekat je obuhvaćen programom Modernizacije cesta u FBiH iz razloga što predstavlja visoko rangiranu “crnu tačku”. Rekonstrukcijom navedene raskrsnice bezbjednost prometa i učesnika u istom će se u znatnoj mjeri poboljšati te će se smanjiti broj konfliktnih tačaka što će za posljedicu imati smanjenje saobraćajnih nezgoda na ovom lokalitetu, te bolju protočnost vozila. Iz navedenih razloga a sve u cilju poboljšanja sigurnosti učesnika saobraćaja kao i imajući u vidu da su sredstva za navedeni projekat obezbjeđena iz kredita Svjetske Banke, te da ista imaju ograničen vremenski period za realizaciju, pa na ovom navedenom projektu ista se moraju realizirati u skorijem vremenskom okviru ovim putem vas obavještavamo o potrebi hitnog stupanja u posjed navedenih nekretnina, radi izvođenja neophodnih radova. Ugovor o rekonstrukciji navedene raskrsnice je potpisan sa odabranim izvođačima radova i sadrže ograničen vremenski period za izgradnju i završetak radova. U slučaju prolongiranja rokova izgradnje nastupaju štetne posljedice u vidu plaćanja penala i kamata izvođačima i kreditorima. Dokazi (vještačenja po vještacima poljoprivredne, građevinske i geodetske struke) o stanju i vrijednosti nekretnina su obezbjeđeni.

Obavještenje je u skladu sa zakonskom obavezom obavještavanja lica u predmetima gdje se nisu stekli zakonski uvjeti za isplatu naknade za potpuno eksproprisane nekretnine.

Pozivate se da u roku od 8 dana od dana objavljivanja dostavite potpisanu saglasnost za ulazak u posjed.
Izjavu možete poslati na adresu JP Ceste F BiH d.o.o. Terezija 54 Sarajevo ili lično u prostorijama ovog preduzeća. Izjavu možete dati i u prostorijama Grada Tuzla, Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

U suprotnom smatraće se da se protivite ulasku u posjed navedenih nekretnina od strane investitora i izvođača radova.