Kampanja “Sigurnost pješaka u cestovnom prometu”

U cilju poboljšanja sigurnosti prometa na cestama u FBiH, Javno preduzeće Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo započelo je danas kampanju koja ima za cilj podizanje svijesti o sigurnosti pješaka u cestovnom prometu. 

Kampanja “Sigurnost pješaka u cestovnom prometu” thumb thumb

Osnovna ideja kampanje je skrenuti pažnju na ranjivost ove kategorije učesnika u prometu te, ukazujući na opasnosti kojima su pomenuti konstantno izloženi, potencirati potrebu za njihovom sigurnošću i zaštitom putem odgovarajućih mjera.

Kampanju prate edukativne afiše kojima se želi podsjetiti, informisati i educirati građane o pravilima i propisima koji tretiraju sigurnost kretanja pješaka. U narednom periodu će se posebna pažnja posvetiti prometnoj signalizaciji i poboljšanju njene vidljivosti u blizini predškolskih i školskih ustanova, a posebno na lokacijama gdje su mogući konflikti između vozača i pješaka.

Kampanja se provodi u saradnji sa auto-moto klubovima (BIHAMK i AMSuBIH), Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija, kantonalnim munistarstvima unutrašnjih poslova, kantonalnim direkcijama za ceste, osiguravajućim društvima i medijima.