Javno otvaranje ponuda za projekat Izgradnje ceste M-17.3 Neum – Stolac, dionica Broćanac – Prapratnica P20 – P143, L=3.075m i petlji Babin Do i Oskrušnica

U okviru Projekta modernizacije cestovnog sektora u Federaciji BiH, JP Ceste Federacije BiH je danas, 25.7.2019. godine organiziralo javno otvaranje ponuda za projekat Izgradnje M-17.3 Neum – Stolac, dionica Broćanac – Prapratnica, P20 – P143, L=3.075m i petlji Babin Do i Oskrušnica.

Javno otvaranje ponuda za projekat Izgradnje ceste M-17.3 Neum – Stolac, dionica Broćanac – Prapratnica P20 – P143, L=3.075m i petlji Babin Do i Oskrušnica thumb

Ponude su javno otvorene u prisustvu imenovanih predstavnika ponuđača.

Ukupno tri (3) ponude dostavljene su od strane sljedećih kompanija:

  • HERING d.d. Široki Brijeg,
  • JV HP INVESTING d.o.o. Mostar, PUTOVI d.o.o. Grude i EURO-ASFALT d.o.o. Sarajevo,
  • STRABAG AG. Austria

Komisija za evaluaciju će pristupiti pregledu i evaluaciji svih pristiglih ponuda gdje će kriteriji evaluacije biti najniža cijena i tehnička kompatibilnost ponude.

Projekat je zajednički finansiran iz kreditnih sredstava Svjetske Banke i Evropske investicijske banke