Javna rasprava u postupku izdavanja okolišne dozvole za izgradnju Obilaznice Goražda

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa čl. 61. i 62. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” br. 33/03 i 38/09) obavještava i poziva zainteresovane stanovnike općine Goražde, sve zainteresirane subjekte i nevladine organizacije da uzmu učešće u javnoj raspravi o ocjeni Studije o procjeni utjecaja na okoliš, Plana upravljanja okolišem i Plana upravljanja otpadom u postupku izdavanja okolišne dozvole za izgradnju Obilaznice Goražda, investitoru – JP Ceste Federacije BiH.

Javna rasprava u postupku izdavanja okolišne dozvole za izgradnju Obilaznice Goražda

Javna rasprava će se održati u sali gradskog Vijeća u zgradi Grada Goražde, ul. Maršala Tita br. 2, dana 24. 01. 2018. godine (srijeda) sa početkom u 11.00 sati.

Dnevni red:

  1. Prezentacija zakonskog temelja u postupku izdavanja okolišne dozvole (predstavnik Federalnog ministarstva okoliša i turizma).
  2. Prezentacija Studije o procjeni utjecaja na okoliš, Plana upravljanja okolišem i Plana upravljanja otpadom (predstavnik konsultanta – SENDO d.o.o. Sarajevo i investitor).
  3. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja.

Dokumentacija za izdavanje okolišne dozvole dostupna je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolišne dozvole, ul. Marka Marulića br. 2 Sarajevo, soba 108/109 i na web stranici ministarstva, kao i na web stranici JP Ceste FBiH.