Odbor za reviziju

Mr.sci. Meliha Mujezinović

dipl. pravnik Predsjednik odbora za reviziju

Sadija Sinanović

dipl.ecc. Član

Ivanka Krstanović

dipl.ing.građ. Član