Izgradnja obilaznice Mostara

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Gl.projekat mostova na dionici Miljkovići-Rodoč-veza na M17
- potputnjak „Varda“, prolaz 5x8m i vijadukt „Marjanovića Draga“