Izgradnja obilaznice Donjeg Vakufa

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton

Ažuriranje glavnog projekta obilaznice Donji Vakuf
Gl. Projekt rekonstrukcije mosta preko Oboračkog potoka (u raskrsnici)