Aktivnosti / Održavanje ...

Pregled izvođača radova na održavanju magistralnih cesta za 2016. godinu

Odaberite Kanton:

  1. Unsko-Sanski
  2. Posavski
  3. Tuzlanski
  4. Zeničko-Dobojski
  5. Bosansko Podrinjski
  6. Srednjobosanski
  7. Hercegovačkoneretvanski
  8. Zapadnohercegovački
  9. Sarajevski
  10. Hercegbosanski

LOT 1

Rad-Putevi Bihać
Oznaka
ceste
Dužina
km
Cestovna relacija

M-5

111,894

Gr.H.-Izačić-Bihać-Bos.Petrovac-Ključ-Gr.Ent.

M-11 8,526 Ripač-Užljebić (Gr.Hrv.)
M-14 11, 666 Bihać-Srbljani
M-14. 2 26,337 Bosanski Petrovac-Pasjak-Drvar
M-15 43,702 Prijedor (gr. entiteta) - Sanski Most -Kamičak – Ključ
(makadam 16,358 km)
5,601 Kamičak - Gornji Kamičak

Ukupna dužina magistralnih cesta LOT 1 : 207,726 km

LOT 2

Kov-Grad Bužim
Oznaka
ceste
Dužina
km
Cestovna relacija

M-4.2

49,460

gr. Hrvatske (Maljevac) – Skokovi-Srbljani

1,883 obilaznica V. Kladuša
M-14 37,538 Srbljani - Bosanska Krupa -Bos. Otoka - Novi Grad (granica entiteta)
M-14.2 52,642 Bos.Krupa-Krnjeuša-Bos.Petrovac (makad. 32,974 km.)

Ukupna dužina magistralnih cesta LOT 2: 141,523 km

LOT 3

Konzorcij: Jata group Srebrenik i HIH Živinice 
Oznaka
ceste
Dužina
km
Cestovna relacija

M-1.8

1,137

Pelagićevo (gr. entiteta) - Srebrenik (gr. diistrikta )

39,612 Pelagićevo (gr. distrikta )- Srebrenik - Šićki Brod

M-4

66,279

Donja Orahovica - Šićki Brod (petlja) -Simin Han - Donje Caparde (gr. entiteta)

0,841 Drežnik-bolnica Kreka
M-14.1 13,021 Modriča (gr. entiteta) - Gradačac - Pelagićevo (gr. entiteta).
M-18 16,082 Priboj (gr. entiteta) - Simin Han
65,921 Šićki Brod - Živinice - Vitalj - Olovo
M-19.2 11,867 Kladanj - Vlasenica (gr. entiteta)

Ukupna dužina magistralnih cesta LOT 3: 214,86 km

LOT 4

Dobojputevi Doboj-Jug
Oznaka
ceste
Dužina
km
Cestovna relacija

M-4

16,418

Teslić (gr. entiteta) - Karuše

22,044 Doboj (gr. entiteta) - Donja Orahovica
M-17 95,665 Doboj (gr. entiteta) –Karuše- Ozimica - Nemila (Topčić Polje) Lašva - Bilješevo
5,217 Kaonik-Lašva

Ukupna dužina magistralnih cesta LOT 4: 139,444 km

LOT 5

Rudnici Gipsa D.Vakuf
Oznaka
ceste
Dužina
km
Cestovna relacija

M-5

80,817

Rogolji (gr. entiteta) - Jajce Jug -Donji Vakuf - Turbe- Nević Polje

M-16 31,795 Crna Rijeka ( gr. entiteta) - Jajce Jug 19,064
Donji Vakuf - Bugojno1 -Bugojno2 - Kupres (tunel)

Ukupna dužina magistralnih cesta LOT 5 : 131,676 km

LOT 6

Goraždeputevi Goražde
Oznaka
ceste
Dužina
km
Cestovna relacija

M-5

13,998

Podgrab (gr. entiteta)- Prača-Hrenovica (gr. ent.), makadam 4,406 km

M-18 6,016 Bogatići (gr. entiteta) – Trnovo1 - Trnovo(gr. entiteta)
M-18.1 46,281 Ustikolina - Grebak - Delijaš - Trnovo (makadam. 14,365 km)
M-20 27,040 Foča (gr. entiteta) - Ustikolina -Goražde – Ustiprača (gr. entiteta)

Ukupna dužina magistralnih cesta LOT 6: 93,335 km

LOT 7

PZP Mostar Mostar
Oznaka
ceste
Dužina
km
Cestovna relacija

M-6.1

2,297 Široki Brijeg - Mostar (Bulevar)

21,790

Gnojnice – Nevesinje (gr. entiteta)

M-16.2 30,075 Prozor - Jablanica
M-17 78,429 Konjic - Jablanica 1 Potoci - Mostar (centar) - Gnojnice

Ukupna dužina magistralnih cesta LOT 7: 126,538 km

LOT 8

Sarajevoputevi  Sarajevo
Oznaka
ceste
Dužina
km
Cestovna relacija

M-5

7,892 A. Šaćirbegović - Korija - Ljubogošta (gr. entiteta)
8,625 Jošanica - Stup
1,760 Šeherćehajin Most - Korija
0,319 Stup - krak ka Ilidži

7,985

Gromiljak - Blažuj (km 16,00 - km 23,985)

M-17 4,35 Stup (Ilidža)– Blažuj (pak centar)
42,652 Blažuj - Tarčin- Konjic
M-18 50,613 Olovo - Semizovac- Koševsko Brdo
3,661 Stup – Trnovo 1 (gr. entiteta)

Ukupna dužina magistralnih cesta LOT 8: 127,856 km

LOT 9

Ceste Mostar - T.I. Orašje
Oznaka
ceste
Dužina
km
Cestovna relacija

M-1.8

7,992

Gr.Hrv.-Orašje-Lepnica(Gr.Entiteta)

M-14.1 24,664 Brod (gr. entiteta) - Svilaj- Vukosavlje (gr. entiteta)

Ukupna dužina magistralnih cesta LOT 9: 32,656 km

LOT 10

Ceste Mostar - T.I. Kiseljak
Oznaka
ceste
Dužina
km
Cestovna relacija

M-5

57,991

Nević Polje - Kaonik- Gromiljak– Blažuj (km 0,00 do km 16,00)

M-16. 2 39,509 Bugojno - Gornji Vakuf (Uskoplje) - Prozor
M-16.4 38,618 Bugojno - Nević Polje

Ukupna dužina magistralnih cesta LOT 10: 136,118 km

LOT 11

Ceste Mostar - T.I. Livno
Oznaka
ceste
Dužina
km
Cestovna relacija

M-6.1

158,025

Granica Hrvatske (Kaldrma) - Bosansko Grahovo -Priluka – Livno 4 -Karlov Han - Kolo- Posušje (Studena Vrila) ( mak. 10,80 km.)

M-14.2 15,725 Drvar - Resanovci
17,630 Bosansko Grahovo – granica Hrvatske (Strmica)
M-15 52,403 Gr. entiteta (Mliništa) - Glavica- Priluka
43,240 Livno - Šujica- Kolo
M-16 23,771 Bugojno2 (tunel) – Kupres 1- Šujica
32,816 Livno - Renjići- granica Hrvatske (Kamensko)
M-16.3 2,935 Renjići - granica Hrvatske (Prisika)

Ukupna dužina magistralnih cesta LOT 11: 346,545 km

LOT 12

Ceste Mostar - T.I. Mostar
Oznaka
ceste
Dužina
km
Cestovna relacija

M-2

9,258

Gr. Hrvatske (Klek) - Neum- gr. Hrvatske (Doli)

M-6 85,004 Granica Hrvatske (Gorica) - Vitina -Tasovčići - Stolac – Ljubinje (gr. entiteta)
M-6.1 61,347 Kolo (Studena Vrila) – Posušje- Široki Brijeg - Mostar (centar)
M- 15 3,111 Posušje –granica Hrvatske (Kutleše)
M-17 38,582 Gnojnice - Buna -Tasovčići - granica Hrvatske (Doljani)
M-17.3 19,062 Buna - Masline
52,659 Stolac 2 - Hutovo- Neum
M-20 8,490 Granica Hrvatske (Ivanica)- Trebinje 5 (gr. entiteta)

Ukupna dužina magistralnih cesta LOT 12: 277,513 km

 
Korisne informacije ...


Kontakti ...
Terezija 54,
71000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina
Tel. +387 33 250 370
Fax. +387 33 250 400